หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2561

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2560

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2558

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ปี2557
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2557

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา AGM 2556

แผนที่สถานที่จัดการประชุมปี 2556
หนังสือมอบฉันทะ ปี 2556

Scroll to top