หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

Proxy from B EGM 3/2020

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2563

Proxy form B

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ปี2557
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา AGM 2556

แผนที่สถานที่จัดการประชุมปี 2556
หนังสือมอบฉันทะ ปี 2556

Scroll to top