การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา AGM 2556

Scroll to top