วีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) : NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

Scroll to top