วีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้น

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) : NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Scroll to top