วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบนฐานหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสีย
  3. พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะของพนักงาน
  4. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

  1. Efficiency (ประสิทธิภาพ) ผลักดัน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
  2. Effectiveness (ประสิทธิผล) มุ่งมั่น ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
  3. Economy (ประหยัด) ตระหนัก การใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  4. Environment (สิ่งแวดล้อม) สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย
Scroll to top