วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้บริการ Platform Logistics , Transportation และด้าน FinTech เป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและแสวงหาโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบนฐานหลักธรรมาภิบาล สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นและคืนกำไรสู่สังคม
พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
3. ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสีย
4. สร้างความพร้อมด้านบุคคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
5. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบาย
1. ประสิทธิภาพ ผลักดันใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
2. ประสิทธิผล มุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
3. ประหยัด ตระหนักการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย

Scroll to top