ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเดิมชื่อ “บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 232.005 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำ กว่า 5 ไมครอน เช่น Sleeve และ Shaft เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive)

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ” และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 858,017,451.00 บาท และได้พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้บริการ Platform Logistics, Transportation และด้าน FinTech  โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม และแสวงหาโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น

Scroll to top