กิจกรรม

รับมอบรางวัล CSR-DIW Network Award 2013

ผู้บริหารรับมอบรางวัล CSR-DIW Network Award 2013

วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ Impact Forum

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

csr20132

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

Nex Point จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาลและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เน็กซ์ พอยท์  จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง ตามข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจอันประกอบด้วย ด้านแรงงาน อาชีว อนามัย และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การจัดการ และหลักจริยธรรม โดยตระหนักว่า ธุรกิจจะไม่สามารถพัฒนาไปได้ ถ้าเราตัดขาดจากชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนในขณะเดียวกันเราต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้พนักงานและชุมชนมีคุณภาพชีวิติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านคนชรา “วาสนะเวศม์”

CSR4

โครงการปลูกป่า ณ.สวนป่ากลางดง จ.นครราชสีมา

CSR5

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ SPP

CSR6

ร่วมใจถวายพระพร 5 ธันวาคม ณ.ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี

CSR7

ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชม SPP (โรงงานสิงห์บุรี)

CSR8

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:30)

Scroll to top