การผลิต

ด้วยเจตจำนงของบริษัทในอันที่จะส่งมองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและในขณะเดียวกันก็ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของสินค้าและบริการด้วยเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าและบริการที่จัดส่งไปให้ลูกค้ามีการผลิตอย่างเหมาะสมและมีการเฝ้าติดตามภายหลังการส่งมอบไปแล้วในด้านการรับคำสั่งซื้อโดยทั่วไปบริษัทได้รับความร่วมมือจากลูกค้าในการที่จะนำคำสั่งซื้อและตัวเลขประมาณการไปใช้ในกางวางแผนล่วงหน้าและการพยากรณ์การผลิตและรวมถึงการดำเนินการกิจกรรมทางด้านงานจัดซื้อ (Supply Chain) และรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อให้ทันกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้บริษัทจะติดตั้งตารางเวลาการดำเนินงานสำหรับกระบวนการผลิตให้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจัดระเบียบความต้องการวัตถุดิบและเครื่องจักรให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการสั่งซื้อ ในขั้นตอนของการผลิตนั้นบริษัทได้มีการควบคุณคุณภาพที่แตกต่างกันตามระบบ คุณภาพของสินค้านั้น ๆ ซึ่งจะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือมาตรฐานของสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันไป

ศักยภาพความสามารถในการผลิตของ Nex Point ดังนี้

ความสามารถของเครื่องจักรต่อกระบวนการผลิต

  • เครื่องกลึ่งอัตโนมัติ
  • เครื่อง Chucker
  • ความสามารถในการขุดเจาะและตัด
  • ความสามารถในการใช้เครื่อง Machining Center
  • Center less Gringing
Scroll to top